deklaracja dostepności

Teatr Klasyki Polskie zobowiązuje się zapewnić dostępność strony internetowej https://teatrklasykipolskiej.pl/ zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.


Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej https://teatrklasykipolskiej.pl/


Data publikacji strony internetowej:2024-03-21.

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2024-03-21.Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.


Strona nie jest zgodna w następującym zakresie: Treści niedostępne:

  • filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych, niektóre filmy zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej, poprawienie dostępności filmów niosłoby za sobą nadmierne obciążenia dla naszego podmiotu,
  • filmy nie posiadają audiodeskrypcji niektóre filmy zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej, poprawienie dostępności filmów niosłoby za sobą nadmierne obciążenia dla naszego podmiotu.


Wyłączenia:
  • filmy opublikowane przed 23 września 2020 r. są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności, mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności,
  • pliki wytworzone przez inne podmioty niż Teatr Klasyki Polskiej i przekazane do publikacji w formie papierowej lub skanów nie są dostępne z uwagi na brak dostępu do danych źródłowych,
  • treści archiwalne, niewykorzystywane do realizacji bieżących zadań są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności.

Przygotowanie deklaracji dostępności

Data sporządzenia deklaracji:2024-03-21
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Skróty klawiaturowe

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.


Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Anna Pławecka, adres email: anna.plawecka@teatrklasykipolskiej.pl tel.: 889 050 517


Informacje na temat procedury

Zgodnie z ustawą z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz.U. z 2020 r. poz. 1062), każdy, bez konieczności wykazania interesu prawnego lub faktycznego, ma prawo poinformować podmiot publiczny o braku dostępności architektonicznej lub informacyjno-komunikacyjnej, o których mowa w art. 6 pkt 1 lub 3 ustawy. Osoba ze szczególnymi potrzebami lub jej przedstawiciel ustawowy, po wykazaniu interesu faktycznego, ma prawo wystąpić z wnioskiem o zapewnienie dostępności architektonicznej lub informacyjno-komunikacyjnej, zwanym dalej „wnioskiem o zapewnienie dostępności”. Wniosek o zapewnienie dostępności jest wnoszony do podmiotu publicznego, z którego działalnością jest związane żądanie zapewnienia dostępności zawarte we wniosku.


Wniosek o zapewnienie dostępności powinien zawierać:

  • dane kontaktowe wnioskodawcy,
  • wskazanie bariery utrudniającej lub uniemożliwiającej dostępność w zakresie architektonicznym lub informacyjno-komunikacyjnym,
  • wskazanie sposobu kontaktu z wnioskodawcą,
  • wskazanie preferowanego sposobu zapewnienia dostępności, jeżeli dotyczy.


Podmiot do którego kierowany jest wniosek o zapewnienie dostępności ma 14 dni na zapewnienie dostępności w zakresie zawartym we wniosku. W szczególnych przypadkach, po uprzednim skontaktowaniu się z wnioskodawcą i podaniu przyczyny opóźnienia, podmiot może wyznaczyć inny termin na zapewnienie dostępności, nie dłuższy niż 2 miesiące od dnia złożenia wniosku.


Gdy zapewnienie dostępności w zakresie określonym we wniosku o zapewnienie dostępności jest niemożliwe lub znacznie utrudnione, podmiot publiczny niezwłocznie zawiadamia wnioskodawcę o braku możliwości zapewnienia dostępności i zapewnia dostęp alternatywny. W zawiadomieniu podmiot publiczny uzasadnia swoje stanowisko, w szczególności wskazuje okoliczności uniemożliwiające zapewnienie dostępności w zakresie określonym we wniosku.


W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.


Link do strony internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich
Dostępność architektoniczna

Do budynku prowadzą dwa wejścia na parterze – od ul. Nowogrodzkiej. W budynku istnieje toaleta dla niepełnosprawnych oraz winda. Brak dostosowań, na przykład pochylni, platform, informacji głosowych, pętli indukcyjnych, a także oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących. Brak wyznaczonych miejsc parkingowych, także dla osób niepełnosprawnych. Istnieje możliwości wstępu z psem asystującym. Brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.


Informacje dodatkowe

Nasza strona https://teatrklasykipolskiej.pl/ została zaprojektowana zgodnie ze standardem WCAG 2.1 tak, aby była możliwa do obsłużenia dla jak najszerszej grupy użytkowników, niezależnie od używanej technologii, oprogramowania lub posiadanej dysfunkcji.


Dostosowania strony do wymagań prawnych jest procesem, który jest realizowany na bieżąco na podstawie testów własnych oraz uwag nadsyłanych przez użytkowników.