Polityka RODO

Ogólna klauzula informacyjna – RODO

Teatr Klasyki Polskiej w Warszawie

Zgodnie z przepisami art. 13 i 14 ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO
i RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych
w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich
danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)
– dalej: RODO, pragniemy poinformować, że:

 1. Administrator – Administratorem Państwa danych osobowych jest Teatr Klasyki Polskiej, z siedzibą w Warszawie, przy ul. Myśliwieckiej 1, kod pocztowy 00-459, wpisanym do Rejestru Instytucji Kultury pod numerem 133/2023 w dn. 31.03.2023 r., prowadzonego przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, NIP 701-114-19-14,

tel: 889 050 529; e-mail:  sekretariat@teatrklasykipolskiej.pl

reprezentowane przez Dyrektora Teatru Klasyki Polskiej w Warszawie  

(dalej: Administrator);

 1. Inspektor Ochrony Danych – Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych
  (IOD) – z którym można się skontaktować wysyłając informację
  na adres Administratora lub na adres e-mail: dane.osobowe@teatrklasykipolskiej.pl
 2. Źródło pochodzenia danych osobowych – Dane osobowe przetwarzane przez
  Administratora mogą pochodzi bezpośrednio od Państwa, mogą być nam przekazane
  przez inne Osoby lub mogą być pozyskane z innych ogólnodostępnych źródeł.
 3. Cel i podstawa przetwarzania danych osobowych – Państwa dane będą
  przetwarzane w jednym lub większej liczbie określonych celów zgodnie
  z obowiązującymi przepisami prawa w tym RODO, Ustawą o ochronie danych
  osobowych oraz wewnętrzną Polityką Ochrony Danych Osobowych; jeśli:
 • otrzymamy Państwa zgodę na przetwarzanie danych osobowych (przetwarzanie
  zgodne z art. 6 ust. 1 lit a RODO)
 • dane osobowe będą niezbędne do realizacji umowy lub wypełnienia zobowiązania,
  (przetwarzanie zgodne z art. 6 ust. 1 lit b RODO),
 • dane osobowe będą potrzebne do spełnienia obowiązku prawnego (przetwarzanie
  zgodne z art. 6 ust. 1 lit c RODO)
 • dane osobowe będą potrzebne do ochrony Państwa żywotnych interesów
  (przetwarzanie zgodne z art. 6 ust. 1 lit d RODO),
 • dane osobowe będą potrzebne do realizacji prawnie uzasadnionego interesu
  związanego z oferowanymi usługami (przetwarzanie zgodne z art. 6 ust. 1 lit f RODO)
 • przetwarzanie danych szczególnych na warunkach określonych w RODO (przetwarzanie zgodne z art. 9 ust 2 RODO)
 1. Ograniczenie przetwarzania – Państwa dane osobowe zawsze będą przetwarzane w odniesieniu do konkretnego celu ich przetwarzania.
 2. Udostępnienie i powierzenie danych osobowych – Państwa dane osobowe mogą być udostępnione lub powierzone podmiotom uprawnionym do ich otrzymania z mocy obowiązujących przepisów prawa, a także osobom i podmiotom realizującym usługi i zadania na rzecz Administratora,
 3. Użytkownicy danych i zasady przetwarzania danych – Użytkownikami Państwa danych osobowych będą tylko upoważnieni pracownicy lub współpracownicy Administratora zobowiązani do zachowania w tajemnicy przetwarzanych danych osobowych, którzy będą przetwarzali dane osobowe na zasadach i podstawach określonych w przepisach prawa oraz wewnętrznej Polityce Ochrony Danych Osobowych;
 4. Okres retencji danych osobowych – Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez
  okres niezbędny do realizacji konkretnych celów, dla których zostały przekazane lub
  pozyskane, o ile uzasadniony interes Administratora lub przepisy nadrzędne nie
  nakazują przetwarzania danych osobowych przez inny okres;
 5. Prawa osób, których dane dotyczą – Na zasadach i warunkach określonych w RODO
  posiadają Państwo określone prawa, w tym prawo dostępu do treści swoich danych, ich
  uzupełnienia, korekty i aktualizacji, cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym
  momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano
  na podstawie zgody przed jej cofnięciem,
 6. Prawo wniesienia skargi do Organu Nadzorczego – Jeśli przetwarzanie Państwa
  danych osobowych narusza przepisy przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi
  do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa,
 7. Podanie danych osobowych – Podanie przez Państwa danych osobowych może mieć
  charakter dobrowolny lub obowiązkowy. Może wynikać z woli i chęci nawiązania
  kontaktu, współpracy lub być niezbędnym wymogiem ustawowym, warunkiem
  świadczenia określonych usług, warunkiem realizacji konkretnych celów,
  a konsekwencją niepodania danych osobowych lub w określonych przypadkach braku
  zgody na ich przetwarzanie, będzie brak możliwości świadczenia określonych usług
  na Państwa rzecz.
 8. Profilowanie i przekazanie danych osobowych poza obszar EOG – Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej bez Państwa zgody oraz nie będą podlegały automatycznemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

General information clause – GDPR

 Polish Classical Theater in Warsaw

 

Pursuant to the provisions of Art. 13 AND 14 REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT and COUNCIL (EU) 2016/679 of 27 April 2016 on the protection of natural persons in connection with the processing of personal data and on the free movement of such data and repeal of Directive 95/46/EC (General Data Protection Regulation)

– hereinafter: GDPR, we would like to inform you that:

 1. Administrator – The administrator of your personal data is the Polish Classics Theater, based in Warsaw, at ul. Myśliwiecka 1, postal code 00-459, entered into the Register of Cultural Institutions under number 133/2023 on March 31, 2023, run by the Minister of Culture and National Heritage, NIP 701-114-19-14,

tel: 889 050 529; e-mail: sekretariat@teatrklasykipolskiej.pl

represented by the Director of the Polish Classical Theater in Warsaw

(hereinafter: Administrator);

 1. Data Protection Inspector – The Administrator has appointed a Data Protection Inspector

(IOD) – who can be contacted by sending information

to the Administrator’s address or to the e-mail address: dane.osobowe@teatrklasykipolskiej.pl

 1. Source of personal data – Personal data processed by

The administrator’s information may come directly from you or be transferred to us

by other Persons or may be obtained from other publicly available sources.

 1. Purpose and basis for personal data processing – your data will be

processed for one or more specific purposes in accordance

with applicable legal provisions, including GDPR and the Data Protection Act

personal data and the internal Personal Data Protection Policy; If:

 • we will receive your consent to the processing of personal data (processing

in accordance with art. 6 section 1 letter a GDPR)

 • personal data will be necessary to perform the contract or fulfill the obligation,

(processing in accordance with Article 6(1)(b) of the GDPR),

 • personal data will be needed to fulfill a legal obligation (processing

in accordance with art. 6 section 1 letter c GDPR)

 • personal data will be needed to protect your vital interests

(processing in accordance with Article 6(1)(d) of the GDPR),

 • personal data will be needed to pursue a legitimate interest

related to the services offered (processing in accordance with Article 6(1)(f) of the GDPR)

 • processing of special data under the conditions specified in the GDPR (processing in accordance with Article 9(2) of the GDPR).
 1. Limitation of processing – Your personal data will always be processed in relation to the specific purpose of their processing.
 1. Sharing and entrusting personal data – your personal data may be made available or entrusted to entities authorized to receive them under applicable law, as well as to persons and entities performing services and tasks for the Administrator.
 1. Data users and principles of data processing – Users of your personal data will only be authorized employees or collaborators of the Administrator obliged to keep the processed personal data confidential, who will process personal data on the principles and grounds specified in the law and the internal Personal Data Protection Policy.
 1. Personal data retention period – Your personal data will be processed for

the period necessary to achieve the specific purposes for which they were transferred or

obtained, unless the legitimate interest of the Administrator or overriding regulations does not

require the processing of personal data for a different period.

 1. Rights of data subjects – Under the terms and conditions specified in the GDPR

you have certain rights, including the right to access the content of your data, their

supplementing, correcting and updating, withdrawing consent to their processing at any time

moment, without affecting the lawfulness of the processing carried out

based on consent before its withdrawal.

 1. The right to lodge a complaint with the Supervisory Authority – If your processing

personal data violates the regulations, you have the right to lodge a complaint

to the President of the Personal Data Protection Office ul. Stawki 2, 00-193 Warsaw.

 1. Providing personal data – Providing your personal data may have

voluntary or obligatory nature. It may result from will and the desire to connect

contact, cooperation or be a necessary statutory requirement or condition

provision of specific services, conditional on achieving specific goals,

and the consequence of not providing personal data or, in certain cases, the lack of it

consent to their processing, it will be impossible to provide certain services

on your behalf.

 1. Profiling and transfer of personal data outside the EEA – your personal data will not be transferred to a third country/international organization without your consent and will not be subject to automatic decision-making, including profiling.